Gedragscode

Gedragscode voor alle vrijwilligers van Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer.

Bij goed vrijwilligerswerk hoort, dat we goede afspraken maken over wat wij wel en niet
doen. Hieronder, zetten wij een aantal afspraken op een rij voor verstandig en veilig
vrijwilligerswerk binnen S.W.S.
Om je werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, is het van belang dat je een aantal
gedragsregels kent en je daar ook aan houdt. Dit is voor je eigen veiligheid en om op een
verantwoorde manier om te gaan met andere vrijwilligers, cursisten, jongeren en bezoekers
van ons Wijkcentrum als ook met de spullen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.
Deze gedragscode wordt bij indiensttreding besproken met de vrijwilliger. Ook is deze
gedragscode na te lezen in de speciale map die is gemaakt voor vrijwilligers en op onze
website www.sws-slikkerveer.nl

Algemene uitgangspunten:

Een vrijwilliger

 • streeft ernaar zijn/haar vrijwilligerswerk uit te oefenen volgens de geldende normen
  en waarden en neemt daarbij de opvattingen en standpunten van de gedragscode in
  acht;
 • houdt zich aan de geldende richtlijnen van S.W.S die van toepassing zijn. Deze
  richtlijnen worden bij aanvang van het vrijwilligerswerk besproken;
 • is zich bij uitoefening van zijn/haar vrijwilligerswerk voortdurend bewust van
  zijn/haar voorbeeldfunctie;
 • neemt de grenzen van zijn/haar deskundigheid in acht; ingeval aard en omvang van
  vragen die zijn/haar deskundigheid overstijgen, is hij/zij gehouden zich te wenden tot
  de coördinator van S.W.S
 • communiceert correct en respectvol met bezoekers, collega vrijwilligers en
  beroepskrachten van andere partijen in woord, gebaar en op schrift.
  Respect.
  Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer is er voor iedereen ongeacht welke afkomst of
  beperking men heeft. Als vrijwilliger van S.W.S. respecteer je je medemens en houdt daar
  rekening mee in je gedrag en taalgebruik. De mensen met en voor wie je werkt, benader je
  respectvol en op basis van gelijkwaardigheid.

  Ongewenste omgangsvormen:
  Ieder mens heeft recht op onaantastbaarheid van zijn of haar eigen lichaam. Ongewenste
  omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tussen
  vrijwilligers onderling, tussen vrijwilligers en cursisten, tussen vrijwilligers en kinderen en
  jongeren, tussen vrijwilligers en bezoekers en welke andere groep dan ook bij S.W.S.
  betrokken, worden niet getolereerd.

  Let daarom op je woorden en handelen. Soms gaat het maar om kleine dingen, zoals de
  manier waarop je iemand aanspreekt of je lichaamshouding die je tegenover iemand
  aanneemt.

  Wees omwille van de ander alert op hoe je met de ander omgaat of op de ander overkomt.
  Wat ongeoorloofde intimiteiten, agressie en discriminatie zijn, is bij wet helder geregeld. Dit
  geldt ten aanzien van volwassenen als jongeren en kinderen. Wanneer hier sprake van is,
  wordt politie c.q. justitie ingeschakeld.

  Wat betreft ongewenste intimiteiten is er soms een grijs gebied. Er is hier geen absolute
  norm. Vuistregel is dat de beleving van het slachtoffer uitgangspunt is.
  Als dit je onverhoopt overkomt kun je je melden bij ons bestuur of een van de
  vertrouwenspersonen in je regio of bij een van de landelijke vertrouwenspersonen. Er zal
  worden gezocht naar een oplossing en indien nodig je ondersteuning bieden bij de
  klachtenprocedure.

  Als jij jezelf schuldig maakt aan dit gedrag kan je per direct geen vrijwilligerswerk meer doen
  voor onze Stichting. Seksueel overschrijdend gedrag en ander grensoverschrijdend gedrag
  dat valt onder het strafrecht, wordt bij de politie c.q. justitie gemeld.

  Kinderen
  Vrijwilligers die belast zijn met werkzaamheden waarbij kinderen aanwezig zijn geldt het
  “vier-ogen-principe”. Je begeleidt nooit alleen een kinder- of jeugdgroep en bent altijd
  tenminste met 2 personen. Tevens dienen vrijwilligers die met kinderen werken in het bezit
  te zijn van een “Verklaring Omtrent Gedrag” afgegeven door het Ministerie van Justitie.

  Eigendommen
  Voor vrijwilligers die belast zijn met de barwerkzaamheden gaan correct om met het
  ontvangen geld. Bij constatering van diefstal wordt de politie ingeschakeld en kan men per
  direct geen vrijwilligerswerk meer doen bij onze Stichting. Tevens zijn zij in het bezit van een
  certificaat “Verantwoord Alcohol Schenken”.
  Vrijwilligers gaan respectvol om met alle goederen aanwezig in het Wijkcentrum en
  eigendom zijn van S.W.S of andere partijen. Je neemt niet zomaar spullen mee naar huis.
  Heb je iets te leen gekregen, dan zorg je ervoor dat het direct op de afgesproken tijd weer
  terug is.

  Uiterlijk
  Een verzorgd uiterlijk en kleding geeft een ieder waardigheid. Daarom dagen wij onze
  vrijwilligers uit tot goede zelfzorg.
  Van een vrijwilliger verwachten wij dit ook. Je bent daarin een voorbeeld voor anderen. Je
  bent vrij om je eigen kleding te dragen, maar niet elke kleding is verstandig in alle situaties.
  Bij vrijwilligerswerk past neutrale kleding, geen aandachttrekkende kleding. Ga daar
  verstandig mee om.

  Afscheid
  Deze gedragscode is gemaakt om je werk als vrijwilliger verstandig en veilig te doen. Als je in
  strijd handelt met deze gedragscode, kan het zijn dat wij besluiten afscheid van elkaar te
  moeten nemen.